Cymhwysedd a sut i ddefnyddio’r Cynnig

 1. Mae’r cynnig hwn ar agor i breswylwyr y DU (ag eithrio Gogledd Iwerddon), sy’n 18 oed neu’n hŷn.
 2. Mae’r cynnig 2 am 1 hwn yn caniatáu i gyfranogwyr cael un mynediad am ddim gyda phob oedolyn sy’n talu, mewn safleoedd English Heritage a Cadw sy’n cymryd rhan (“Cynnig”).
 3. Sut i ddefnyddio’r Cynnig hwn:
 • Prynu pecyn arbennig  o fenyn Country Life 250g neu o fenyn Country Life Spreadable 500g neu 750g o siopau sy’n cymryd rhan yn y cynnig.
 • Rhowch eich cod arbennig (sydd ar sêl bapur eich pecyn arbennig o fenyn Spreadable, neu ar fflap mewnol eich pecyn menyn cynnig arbennig) a’ch cyfeiriad e-bost yn countrylifepromotion.com erbyn 31 Mawrth 2021 (“Dyddiad Cau”).
 • Yna caiff eich taleb 2 am 1 (“Taleb”) ei chreu a’i e-bostio atoch.
 • Cadwch y sêl bapur, gorchudd menyn neu dderbynneb til ar gyfer eich pecyn arbennig o Country Life fel prawf pwrcasu.
 • Argraffwch eich Taleb neu ei dangos ar eich ffôn clyfar wrth fynedfa eich atyniad dewisol sy’n cymryd rhan yn y cynnig, ynghyd â’r prawf pwrcasu.
 1. Mae’n rhaid i chi ymweld â’ch atyniad dewisol gyda’ch Taleb cyn y Dyddiad Cau er mwyn defnyddio’r Cynnig. Gweler paragraff 15 am y dyddiadau sydd wedi eu heithrio.
 2. Gweler www.english-heritage.org.uk/countrylife a cadw.gov.wales/daysout/free-access-schemes/countrylifepromotion am y rhestr lawr o’r safleoedd English Heritage a Cadw yng Nghymru a Lloegr sy’n cymryd rhan. Noder bod Côr y Cewri wedi ei eithrio o’r cynnig. Mae rhai dyddiadau wedi eu heithrio hefyd (gweler paragraff 15 isod).
 3. Mae prynu’n angenrheidiol.

Cyfyngiadau

 1. Mae’r Daleb yn caniatáu i’r deilydd gael un mynediad am ddim i bob safle ble mae’n rhaid talu pan fo mynediad oedolyn o werth cyfatebol neu uwch yn cael ei brynu. Mae’r tocyn rhataf am ddim. Mwyafswm o un tocyn am ddim i bob Taleb. Mae’n rhaid i’r ddau docyn gael eu defnyddio ar yr un ymweliad. Oedolyn yw person sy’n 18 oed neu’n hŷn.
 2. Dim ond unwaith y gellir mewnbynnu’r cod hyrwyddo ar eich pecyn hyrwyddo o Country Life ac mae angen un cod hyrwyddo i greu un Daleb. Gellir cael Talebau eraill drwy ddefnyddio codau eraill o becynnau hyrwyddo eraill.
 3. Ni ellir defnyddio’r Cynnig hwn ar y cyd gydag unrhyw Gynigion neu ostyngiadau eraill gan gynnwys teithiau tywys, aelodaeth flynyddol, tocynnau teulu, tocynnau ymwelwyr tramor, digwyddiadau mae’n rhaid talu amdanynt ac unrhyw Dalebau disgownt eraill, ond gellir eu defnyddio wrth brynu tocynnau ar gyfer yr henoed.
 4. Gellir defnyddio pob Taleb mewn un safle English Heritage neu Cadw sy’n rhan o’r Cynnig.
 5. Ni ellir archebu ar-lein na dros y ffôn ar gyfer y Cynnig hwn. Mae’n rhaid i docynnau gael eu prynu ym mynedfa berthnasol y safleoedd English Heritage neu Cadw.

Gwybodaeth am yr atyniadau

 1. Ewch i www.english-heritage.org.uk/countrylife a cadw.gov.wales/daysout/free-access-schemes/countrylifepromotion cyn ymweld i gael manylion am hygyrchedd, dyddiadau agor a chymorth gyda chynllunio eich ymweliad.
 2. Gallwch gysylltu ag English Heritage neu Cadw gydag unrhyw ymholiadau am yr atyniadau fel hyn:

English Heritage: e-bostio customers@english-heritage.org.uk neu ffonio 0370 333 1181 (codir cost galwad leol)

Cadw: e-bostio cadw@gov.wales neu i gysylltu â’r safle’n uniongyrchol ewch i cadw.gov.wales/daysout.

Eithriadau

 1. Mae’r atyniadau English Heritage canlynol wedi eu heithrio o’r Cynnig: Côr y Cewri.
 2. Nid yw’r Cynnig yn berthnasol ac ni ellir defnyddio Talebau ar y dyddiadau canlynol:
 • 10 – 13 Ebrill 2020
 • 23 – 25 Mai 2020
 • 29 – 31 Awst 2020
 • 1 Mawrth (Cadw yn unig) 2021

Mae’r safleoedd ar gau ar y dyddiadau hyn:

 • 25 Rhagfyr 2020
 • 26 Rhagfyr 2020
 • 1 Ionawr 2021

Mae dyddiadau ac amseroedd agor penodol atyniadau’n berthnasol, gan gynnwys oriau agor y gaeaf a chyfnodau agor ar benwythnosau’n unig rhwng Tachwedd a Chwefror. Cysylltwch â’ch atyniad dewisol rhag cael eich siomi. Gweler paragraff 12.

 1. Nid yw’r Daleb yn ddilys i’w defnyddio ar gyfer llety.

 

Telerau ac amodau eraill

 1. Mae gan bob atyniad hawl, yn ôl eu disgresiwn llwyr, i wrthod mynediad a chau a/neu addasu’r holl gyfleusterau neu ran ohonynt ar gyfer rhesymau technegol, gweithredol, iechyd a diogelwch neu resymau eraill gan gynnwys gorlenwi.
 2. Gall yr holl wybodaeth am atyniadau newid. Gall prisiau mynediad newid. Ewch i wefanau English Heritage a Cadw am y wybodaeth ddiweddaraf.
 3. Os oes amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth resymol yr Hyrwyddwr yn codi, neu os yw twyll, camdrin a/neu wall (gan berson neu gyfrifiadur) yn effeithio neu’n gallu effeithio ar weithredu’r cynnig hwn yn iawn, a dim ond os yw’r amgylchiadau’n golygu na ellir osgoi hyn, mae hawl gan yr Hyrwyddwr i ganslo neu addasu’r cynnig er mwyn lleihau’r effaith ar gyfranogwyr er mwyn osgoi siom ormodol.
 4. Bydd mewnbynnu cod hyrwyddo ar wefan Country Life neu gael Taleb sydd wedi ei chreu drwy ddulliau technegol amhriodol, asiantaethau, trydydd partïon, grwpiau wedi eu trefnu neu ddyblygu cynnig mewn ffordd arall yn annilys.
 5. Dim ond fel y nodir y gellir defnyddio’r Daleb. Ni ellir trosgwlyddo’r Daleb na’i hailwerthu. Bydd trosglwyddo neu werthu Taleb y golygu nad yw’n ddilys. Dim ond mewn safleoedd English Heritage a Cadw yng Nghymru a Lloegr sy’n cymryd rhan yn y Cynnig y gellir defnyddio Talebau.
 6. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr i dynnu’r Cynnig yn ôl a chanslo unrhyw Dalebau sy’n berchen i unrhyw unigolyn y mae, yn ôl ei ddisgresiwn, yn credu sydd wedi dyblygu’r cod hyrwyddo neu’r Daleb neu wedi ymyrryd â’r broses o’i defnyddio neu sydd wedi torri unrhyw un o reolau’r cynnig hwn.
 7. Mae unrhyw benderfyniad sy’n ymwneud â’r cynnig hwn a wneir gan yr Hyrwyddwr yn derfynol ac yn orfodol.
 8. Os penderfynir bod unrhyw gymal yn y telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, annilys neu’n anorfodadwy yna caiff ei dorri a’i ddileu o’r telerau ac amodau hyn a bydd y cymalau sy’n aros yn dal mewn grym llawn.
 9. Mae’r Daleb yn ddibynnol ar argaeledd, ni ellir ei throsglwyddo ac ni ellir ei chyfnewid am arian parod.
 10. Bydd y telerau ac amodau hyn yn trechu os oes unrhyw wrthdaro neu ddiffyg cysondeb gydag unrhyw gyfathrebu arall, gan gynnwys hysbysebu neu ddeunydd hyrwyddo.
 11. Tybir bod cyfarwyddiadau ymgeisio/hawlio yn rhan o’r telerau ac amodau. Drwy gymryd rhan yn y cynnig, tybir bod pob cyfranogwr wedi derbyn y telerau ac amodau ac yn rhwym iddynt. Cadwch gopi er gwybodaeth, os gwelwch yn dda. Dim ond er cyfleustra y defnyddir penawdau yn y telerau ac amodau hyn ac ni fyddant yn effeithio ar eu dehongliad.

Diogelu Data

 1. Dim ond er mwyn gweinyddu’r cynnig y Bydd Dairy Crest Limited, English Heritage Trust, Cadw ac unrhyw drydydd parti sy’n cynorthwyo gyda’r cynnig yn defnyddio’r manylion personol rydych chi wedi eu darparu, os nad ydych chi wedi rhoi eich caniatâd ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Am ragor o fanylion ynghylch sut caiff eich gwybodaeth bersonol ei phrosesu a’ch hawliau edrychwch ar Hysbysiad Preifatrwydd Cynnig Country Life ar countrylifepromotion.com.
 2. Cyd-Hyrwyddwyr:

Dairy Crest Limited (yn masnachu fel Saputo Dairy UK), rhif cwmni 2085882, cyfeiriad swyddfa gofrestredig  5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY.

English Heritage Trust, rhif cwmni 07447221, rhif elusen 1140351, cyfeiriad swyddfa gofrestredig Engine House, Fire Fly Avenue, Swindon, SN2 2EH.

Cadw ar ran Gweinidogion Cymru, sydd â’u swyddfa yn Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed Parc, Nantgarw, Rhondda Cynon Taf, Cymru, CF15 7QQ.