Cymhwysedd a sut i ddefnyddio’r Cynnig

 1. Mae’r cynnig hwn ar agor i drigolion y DU (ac eithrio Gogledd Iwerddon), sy’n 18 oed neu’n hŷn.
 2. Mae’r cynnig 2 am 1 hwn yn rhoi un mynediad am ddim pan fo un oedolyn yn talu’n llawn, yn safleoedd cymwys English Heritage a Cadw (“Cynnig”).
 3. Sut i ddefnyddio’r Cynnig hwn:
  • Prynu pecyn hyrwyddo 250g o fenyn Country Life neu 500g neu 750g o fenyn Country Life sy’n taenu o unrhyw siop sy’n cymryd rhan yn y cynnig.
  • Rhoi’r cod hyrwyddo unigryw (sydd ar sêl bapur eich pecyn hyrwyddo menyn sy’n taenu, neu ar fflap tu mewn eich pecyn menyn hyrwyddo) a’ch cyfeiriad e-bost yn countrylifepromotion.com erbyn 31 Mawrth 2020 (“Dyddiad Cau”).
  • Caiff eich taleb 2 am 1 (“Taleb”) ei chreu a’i e-bostio i chi.
  • Cadwch sêl bapur, pecyn menyn neu dderbynneb eich pecyn hyrwyddo Country Life fel prawf eich bod wedi ei brynu.
  • Printiwch eich Taleb neu ei dangos ar eich ffôn ym mynedfa eich atyniad dewisol, yn ogystal â’r prawf prynu.
 1. Mae’n rhaid ymweld â’ch atyniad dewisol gyda’ch Taleb cyn y Dyddiad Cau i ddefnyddio’r Cynnig. Gweler paragraff 16 am y dyddiadau a eithrir.
 2. Gweler www.english-heritage.org.uk/countrylife a cadw.gov.wales/daysout/free-access-schemes/dairy-crest-butter-promotion am y rhestr lawn o safleoedd English Heritage a Cadw yng Nghymru a Lloegr sy’n cymryd rhan. Noder nad yw Côr y Cewri yn rhan o’r cynnig. Mae rhai dyddiadau sydd wedi eu heithrio hefyd (gweler paragraff 16 isod).
 3. Mae’n rhaid pwrcasu.

Cyfyngiadau  

 1. Mae’r Daleb yn rhoi mynediad am ddim i’r deilydd ym mhob safle ble mae’n rhaid talu sy’n cymryd rhan pan fo tocyn mynediad oedolyn yn cael ei brynu sydd yr un pris neu’n ddrytach. Mae’r tocyn rhataf am ddim. Mwyafswm o un tocyn am ddim i bob Taleb. Mae’n rhaid defnyddio’r ddau docyn yr un pryd. Oedolyn yw person sy’n 18 oed neu’n hŷn.
 2. Dim ond unwaith y gellir defnyddio’r cod sydd ar eich pecyn Country Life ac mae angen un cod i greu un Daleb. Gellir cael Talebau eraill drwy ddefnyddio codau eraill o becynnau eraill.
 3. Ni ellir defnyddio’r Cynnig hwn ar y cyd gydag unrhyw gynnig neu ostyngiad arall, gan gynnwys teithiau tywys, aelodaeth flynyddol, tocynnau teulu, tocynnau ymwelwyr tramor, digwyddiadau y mae’n rhaid talu amdanyn nhw ac unrhyw dalebau gostyngiad eraill, ond gellir eu defnyddio wrth brynu tocynnau i bobl hŷn.
 4. Dim ond unwaith y gellir defnyddio pob Taleb mewn safle English Heritage neu Cadw sy’n cymryd rhan.
 5. Ni ellir archebu’r Cynnig hwn ar-lein nac ar y ffôn. Mae’n rhaid prynu’r tocynnau yn y fynedfa English Heritage neu Cadw berthnasol.

 Gwybodaeth am yr atyniadau

 1. Ewch i english-heritage.org.uk/countrylife a cadw.gov.wales/daysout/free-access-schemes/countrylife-promotion cyn ymweld i gael gwybodaeth am hygyrchedd, dyddiadau ac amseroedd agor a help i gynllunio’ch ymweliad.
 2. Gallwch gysylltu ag English Heritage neu Cadw gydag unrhyw ymholiadau:
  • English Heritage: e-bostio customers@english-heritage.org.ukneu ffonio 0370 333 1181 (codir tâl galwadau lleol)
  • Cadw: e-bostio cadw@gov.wales neu gysylltu â’r safle’n uniongyrchol. Gweler gov.wales/daysout.

Eithriadau

 1. Nid yw’r atyniad English Heritage canlynol yn rhan o’r Cynnig: Côr y Cewri.
 2. Nid ellir defnyddio’r Cynnig ar y dyddiadau canlynol:
  • 1 Mawrth (Cadw yn unig)
  • 19 – 22 Ebrill 2019 (yn gynhwysol).
  • 26 Gorffennaf – 2 Medi 2019 (yn gynhwysol).
  • Dydd Nadolig.
  • Mae dyddiadau ac amseroedd agor penodol eraill yn berthnasol, gan gynnwys oriau agor y gaeaf ac agor ar benwythnosau’n unig rhwng mis Tachwedd a Chwefror. Cysylltwch â’ch atyniad dewisol er mwyn osgoi siom. Gweler paragraff 13 uchod.
 1. Ni ellir defnyddio’r Daleb ar gyfer llety.

Telerau ac amodau eraill

 1. Mae hawl gan bob atyniad i wrthod mynediad a chau a/neu addasu’r holl gyfleusterau neu ran ohonynt am resymau technegol, gweithredol, iechyd a diogelwch neu resymau eraill gan gynnwys gorlenwi.
 2. Gall gwybodaeth yr atyniadau newid. Gall prisiau newid. Ewch i wefannau English Heritage a Cadw am yr wybodaeth ddiweddaraf.
 3. Os bydd amgylchiadau sydd tu hwnt i reolaeth resymol yr Hyrwyddwr, neu dwyll, cam-drin a/neu gamgymeriadau (gan bobl neu gyfrifiadur) yn effeithio neu’n gallu effeithio ar weithredu’r cynnig hwn yn iawn, a dim ond pan na ellir ei osgoi, mae hawl gan yr Hyrwyddwr i ganslo neu addasu’r cynnig neu’r telerau a’r amodau hyn unrhyw bryd, ond bydd wastad yn ceisio lleihau’r effaith ar y bobl sy’n cymryd rhan er mwyn osgoi siom diangen.
 4. Ni fydd rhoi cod hyrwyddo ar wefan Country Life neu gaffael Taleb mewn ffyrdd technegol, asiantaethau, trydydd partïon, grwpiau wedi eu trefnu sy’n amhriodol neu ffyrdd eraill o ddyblygu ceisiadau yn ddilys.
 5. Dim ond fel y nodwyd y gellir defnyddio’r Daleb. Ni ellir trosglwyddo’r Daleb na’i hailwerthu. Os caiff y Daleb ei throsglwyddo neu ei hailwerthu ni fydd yn ddilys. Dim ond mewn safleoedd English Heritage a Cadw yng Nghymru a Lloegr sy’n cymryd rhan mae’r Daleb yn ddilys.
 6. Mae hawl gan yr Hyrwyddwr dynnu’r Cynnig yn ôl a chanslo unrhyw Daleb sy’n berchen i unigolyn y mae, yn ôl ei ddisgresiwn, yn credu iddo ddyblygu cod hyrwyddo neu Daleb neu ymyrryd â’r broses gyfnewid neu sydd wedi torri unrhyw un o reolau’r cynnig hwn.
 7. Mae unrhyw benderfyniad a wneir gan yr Hyrwyddwr ynglŷn â’r cynnig hwn yn derfynol ac yn orfodol.
 8. Os penderfynir bod unrhyw amod yn y telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, annilys neu’n anorfodadwy yna caiff ei dorri a’i ddileu o’r telerau ac amodau hyn a bydd yr amodau sy’n weddill yn parhau i fod mewn grym.
 9. Mae’r Daleb yn ddibynnol ar argaeledd, ni ellir ei throsglwyddo ac ni ellir cael arian yn ei lle.
 10. Mae’r telerau ac amodau yma’n berthnasol os oes unrhyw wrthdaro neu anghysondeb gydag unrhyw wybodaeth arall, gan gynnwys deunyddiau hysbysebu neu hyrwyddo.
 11. Mae’r cyfarwyddiadau ymgeisio/hawlio’n rhan o’r telerau ac amodau. Drwy gymryd rhan yn y cynnig, bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn ac yn ymrwymo i’r telerau ac amodau. Cadwch gopi er gwybodaeth.
 12. Dim ond er hwylustod mae penawdau’r telerau ac amodau hyn ac ni fyddant yn effeithio ar eu dehongliad.

Diogelu Data

 1. Bydd Dairy Crest Limited, English Heritage Trust, Cadw ac unrhyw drydydd parti sy’n helpu gyda’r cynnig yn defnyddio eich manylion personol dim ond er mwyn gweinyddu’r cynnig oni bai i chi roi eich caniatâd er pwrpas arall. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu a’ch hawliau edrychwch ar Hysbysiad Preifatrwydd Cynnig Country Life ar countrylifepromotion.com.
 2. Cyd-hyrwyddwyr:

Dairy Crest Limited, rhif cwmni 2085882, cyfeiriad cofrestredig y cwmni Claygate House, Littleworth Road, Esher, Surrey, KT10 9PN.

English Heritage Trust, rhif cwmni 07447221, rhif elusen 1140351, cyfeiriad cofrestredig y cwmni Engine House, Fire Fly Avenue, Swindon, SN2 2EH.

Cadw ar ran Gweinidogion Cymru, mae eu swyddfa yn Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed Parc, Nantgarw, Rhondda Cynon Taf, Cymru, CF15 7QQ.