Hysbysiad Preifatrwydd Dairy Crest – Cynnig Country Life

1. Cyflwyniad

Croeso i’r hysbysiad preifatrwydd Country Life Promotion ar gyfer mynediad 2 berson am 1 pris i’r safleoedd hynny sy’n cymryd rhan gydag English Heritage a Cadw (“Yr Hyrwyddiad (Promotion)”).

Mae Dairy Crest Limited (sy’n masnachu fel Saputo Dairy UK), yn rhan o grŵp cwmnïau Dairy Crest. I dderbyn mwy o wybodaeth am frandiau Saputo Dairy UK ewch i: https://uk.saputo.com/brands/

Gall unrhyw un sy’n prynu un o’n cynhyrchion gysylltu â’n Tîm Gofal Defnyddwyr i dderbyn cyngor, adborth neu i wneud cwyn drwy gysylltu â consumercare@saputo.com

Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn eich hysbysu sut rydym yn gofalu am eich data personol pan fyddwch chi’n ymweld â’r Hyrwyddiad.

Bydd yr hysbysiad hwn hefyd yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich amddiffyn.

2. Gwybodaeth bwysig a phwy ydyn ni

Pwrpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â sut mae Dairy Crest yn casglu ac yn prosesu eich data personol wrth i chi gymryd rhan yn y Cynnig.

Nid ydyn ni’n casglu data am blant yn fwriadol gan nad yw plant yn cael cymryd rhan yn y Cynnig ac nid gwefan ar gyfer plant yw gwefan y Cynnig.

Rheolwr Data

Mae Dairy Crest Limited, English Heritage Trust a Cadw yn rheoli data personol sy’n cael ei gasglu sy’n ymwneud â’r Cynnig hwn yn unol â pharagraff 4 isod.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ymwneud â Dairy Crest yn prosesu eich data personol. Gweler hefyd yr hysbysiadau preifatrwydd canlynol sy’n ymwneud ag English Heritage a Cadw yn prosesu eich data personol:

 

Dolenni trydydd parti

Efallai bod dolenni i wefannau trydydd parti ar wefannau Dairy Crest. Efallai y bydd clicio ar y dolenni hynny neu alluogi’r cysylltiadau hynny’n galluogi trydydd partïon i gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydyn ni’n rheoli’r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydyn ni’n gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Wrth i chi adael ein gwefan, gofynnwn yn garedig i chi ddarllen datganiad preifatrwydd pob gwefan rydych chi’n ymweld â hi.

3. Y data rydyn ni’n ei gasglu amdanoch chi

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw oddi wrthi.

Er mwyn gweinyddu’r Cynnig, efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch chi gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad e-bost.

Efallai y byddwn ni hefyd yn casglu gwybodaeth electronig a data dadansoddol am eich defnydd o’r wefan a’ch dewisiadau. Am ragor o wybodaeth ewch i adran ‘Cwcis’ y wefan hon.

Efallai y byddwn ni hefyd yn cydgasglu a/neu wneud eich data personol yn anhysbys (fel na ellir ei gysylltu â chi mwyach) er dibenion ymchwil neu ystadegol, ac os felly cawn ddefnyddio’r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb eich hysbysu chi eto.

Os nad ydych chi’n darparu eich data personol

Os ydych chi’n cymryd rhan yn y Cynnig bydd raid i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost inni fel y gallwn ni anfon eich taleb 2 am 1 atoch chi.

Os nad ydych chi’n rhoi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost inni, ni fyddwn ni’n gallu anfon eich taleb 2 am 1 atoch chi.

4. Sut caiff eich data personol ei gasglu?

Daw’r data personol rydyn ni’n ei gasglu oddi wrthoch chi, sy’n cymryd rhan yn y Cynnig.

Efallai y byddwn ni hefyd yn casglu gwybodaeth dechnegol am eich defnydd o’r wefan gan ddefnyddio cwcis. Ewch i’n hadran cwcis am ragor o wybodaeth.

Sut rydyn ni’n defnyddio eich data personol

Dim ond pan fo’r gyfraith yn caniatáu hynny y byddwn ni’n defnyddio eich data personol. Gweler isod ddisgrifiad o’r holl ffyrdd y gallwn ni ddefnyddio eich data personol – rydyn ni’n dibynnu ar eu seiliau cyfreithiol i’n galluogi ni i wneud hynny. Rydyn ni hefyd wedi nodi pwy yw Rheolwr Data eich data personol:

Pwrpas/Gweithgarwch Rheolwr Data Sail gyfreithiol dros brosesu, gan gynnwys sail o fuddiant cyfreithlon
Ein galluogi ni i weinyddu’r Cynnig drwy e-bostio talebau 2 am 1 at y cyfranogwyr Dairy Crest Limited Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (er mwyn gwireddu’r Cynnig a gynigir).
Gwirio a oes twyll neu honiadau maleisus neu ddi-sail.

 

Dairy Crest Limited (a) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (atal honiadau twyllodrus)
(b) Angenrheidiol er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn honiadau cyfreithiol.
Defnyddio dadansoddeg data er mwyn gwella gwefan y Cynnig Dairy Crest Limited Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (er mwyn cadw ein gwefan yn gyfredol, yn berthnasol ac yn gweithio’n briodol)
Rhannu eich data personol gydag English Heritage neu Cadw ar gyfer marchnata, os ydych chi wedi rhoi eich caniatâd inni wneud hynny. Dairy Crest Limited Caniatâd penodol i optio i mewn a roddwyd oddi wrthoch chi wrth gymryd rhan yn y Cynnig.
Cysylltu â chi ar e-bost gyda chynigion a gwybodaeth mae English Heritage yn credu y byddai o ddiddordeb i chi English Heritage Caniatâd penodol i optio i mewn a roddwyd oddi wrthoch chi wrth gymryd rhan yn y Cynnig.
Cysylltu â chi ar e-bost gyda chynigion a gwybodaeth mae Cadw yn credu y byddai o ddiddordeb i chi Cadw Caniatâd penodol i optio i mewn a roddwyd oddi wrthoch chi wrth gymryd rhan yn y Cynnig.

 

Noder y gallem ni brosesu eich data personol am un neu fwy o seiliau cyfreithiol yn dibynnu ar y pwrpas penodol rydyn ni’n defnyddio eich data ar ei gyfer.

Marchnata

Nid ydyn ni’n defnyddio nac yn rhannu’r wybodaeth rydych chi wedi ei rhoi inni drwy gymryd rhan yn y Cynnig ar gyfer marchnata uniongyrchol gydag unrhyw drydydd parti allanol, heb gael eich caniatâd penodol chi i optio i mewn.

Cwcis

Gallwch chi osod eich porwr i wrthod pob cwci neu rai ohonyn nhw, neu i’ch hysbysu pan fo gwefannau’n gosod neu’n cyrchu cwcis. Os ydych chi’n analluogi neu’n gwrthod cwcis, noder ei bod yn bosibl na fyddwch yn gallu cyrchu rhai rhannau o’n gwefan neu efallai na fydd rhai rhannau’n gweithio’n iawn. Am ragor o wybodaeth am y cwcis rydyn ni’n eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi cwcis.

Newid pwrpas

Dim ond ar gyfer y pwrpasau y gwnaethon ni gasglu eich data y byddwn yn ei ddefnyddio, os nad ydyn ni’n ystyried yn rhesymol bod angen inni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw’n cyd-fynd â’r pwrpas gwreiddiol.

5. Trydydd partïon

Dim ond pan fo’n ofynnol yn ôl y gyfraith neu os oes buddiant cyfreithlon arall y byddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd partïon. Dyma’r categorïau trydydd parti rydyn ni’n rhannu gwybodaeth â nhw:

  • Darparwyr gwasanaethau, fel yr asiantaeth hyrwyddo rydyn ni wedi ei defnyddio i hwyluso’r Cynnig.
  • Darparwyr gwasanaethau trydydd parti sy’n darparu ein meddalwedd a systemau TG
  • Cynghorwyr proffesiynol sy’n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr gan gynnwys cyfreithwyr, arolygwyr ac yswirwyr sy’n darparu gwasanaethau cyfreithiol, arolygu ac yswiriant unswydd.

Mae’n rhaid i’n holl ddarparwyr gwasanaethau trydydd parti roi mesurau diogelwch priodol ar waith er mwyn diogelu eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau ni. Nid ydyn ni’n caniatáu i’n darparwyr gwasanaethau trydydd parti ddefnyddio eich data personol i’w dibenion eu hunain. Dim ond ar gyfer y dibenion a nodwyd ac yn unol â’n cyfarwyddiadau ni rydyn ni’n caniatáu iddyn nhw brosesu eich data personol chi.

Efallai y byddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd partïon eraill, er enghraifft os yw’r busnes yn cael ei werthu neu eu hailstrwythuro. Efallai y bydd angen inni hefyd rannu eich gwybodaeth bersonol gyda rheoleiddiwr neu gydymffurfio â’r gyfraith.

6. Trosglwyddo gwybodaeth y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd

Mae rhai o’n cyflenwyr TG trydydd parti’n prosesu data personol yn y gwledydd canlynol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd: UDA. Nid oes penderfyniad digonoldeb gan y Comisiwn Ewropeaidd ynglŷn â’r gwledydd hyn. Mae hyn yn golygu na ystyrir bod y gwledydd rydyn ni’n trosglwyddo eich data iddyn nhw yn diogelu’ch gwybodaeth bersonol yn ddigonol.

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei diogelu’n ddigonol rydyn ni wedi trefnu mesurau priodol er mwyn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin gan y trydydd partïon mewn ffordd sy’n gyson gyda chyfreithiau’r UE a’r DU ar ddiogelu data ac mewn ffordd sy’n eu parchu.

7. Diogelu data

Rydyn ni wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith er mwyn atal eich data personol rhag cael ei golli’n ddamweiniol, ei ddefnyddio neu ei gyrchu heb ganiatâd, ei addasu neu ei ddatgelu. Hefyd, dim ond y gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon sydd angen cael mynediad at eich data personol sydd â hawl i wneud hynny. Dim ond ar ôl cael cyfarwyddyd gennyn ni y byddan nhw’n prosesu eich data personol ac mae dyletswydd arnyn nhw i’w gadw’n gyfrinachol.

Rydyn ni wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i fynd i’r afael ag unrhyw amheuaeth o dorri rheolau data personol a byddwn ni’n eich hysbysu chi a’r rheoleiddiwr perthnasol, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, am dorri rheolau os yw’n ofyniad cyfreithiol inni wneud hynny.

8. Cadw data

Am ba mor hir fyddwch chi’n defnyddio fy nata personol?

Dim ond cyn hired ag sydd ei angen i wireddu’r dibenion inni ei gasglu y byddwn ni’n cadw eich data personol, gan gynnwys dibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol neu adrodd.

Er mwyn penderfynu ar y cyfnod addas i gadw’ch data personol, rydyn ni’n ystyried maint, natur a sensitifrwydd y data personol, y perygl posibl o niwed o ddefnyddio eich data personol heb ganiatâd neu ei ddatgelu, dibenion prosesu eich data personol ac a allwn ni gyflawni’r dibenion hynny mewn ffyrdd eraill, a’r gofynion cyfreithiol perthnasol.

Fel arfer, rydyn ni’n cadw eich data personol am gyfnod o flwyddyn ers y flwyddyn inni ei gasglu.

Edrychwch ar hysbysiadau preifatrwydd English Heritage a Cadw am fanylion ynglŷn â pha mor hir maen nhw’n cadw data personol y maen nhw’n Rheolwr Data arno.

9. Eich hawliau cyfreithiol

O dan amgylchiadau penodol, mae hawl gennych chi i arfer rhai hawliau sy’n ymwneud â’ch data personol, fel yr hawl i ofyn am gywiro, cyrchu a dileu neu wrthwynebu neu ofyn i gyfyngu ar y prosesu. Os yw caniatâd yn amod o brosesu, cewch hefyd dynnu eich caniatâd yn ôl.

O dan rai amgylchiadau efallai bod rhesymau cyfreithiol penodol pam na allwn ni gydymffurfio â’ch cais i arfer eich hawliau. Os yw hyn yn berthnasol, byddwn ni’n eich hysbysu chi.

Os ydych chi eisiau arfer eich hawliau fel y nodwyd uchod, cysylltwch â’r Rheolwr Data perthnasol fel y nodwyd ym mharagraff 4 uchod.

Fel arfer ni fydd raid i chi dalu ffi i gyrchu eich data personol (neu i arfer un o’ch hawliau eraill). Fodd bynnag, efallai y byddwn ni’n codi ffi resymol os ydy’ch cais yn amlwg yn un di-sail, ailadroddllyd neu eithafol. Fel arall, efallai y byddwn ni’n gwrthod cydymffurfio â’ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

Beth allai fod angen arnon ni gennych chi

Efallai y bydd angen inni ofyn am wybodaeth benodol gennych chi er mwyn ein helpu ni i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau bod hawl gennych chi i’ch data personol (neu i arfer unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mesur diogelwch yw hyn er mwyn sicrhau na chaiff eich data personol ei ddatgelu i unrhyw un nad yw â hawl i’w dderbyn. Efallai y byddwn ni hefyd yn cysylltu â chi i ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â’ch cais er mwyn cyflymu ein hymateb.

Cyfyngiad i’r amser ymateb

Rydyn ni’n ceisio ymateb i bob cais teg o fewn mis. Weithiau mae’n cymryd hirach na mis os yw’ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych chi wedi gwneud sawl cais. Yn yr achos hwn, byddwn ni’n eich hysbysu chi ac yn rhoi gwybodaeth gyfredol i chi.

10. Cysylltu â Dairy Crest

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut mae Dairy Crest yn prosesu eich data personol o ran y Cynnig hwn, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

Enw llawn yr endid cyfreithiol: Cyswllt: Cyfeiriad e-bost: Cyfeiriad post:
Dairy Crest Limited Rheolwr Preifatrwydd Data datacontroller@dairycrest.co.uk Rheolwr Preifatrwydd Data, Dairy Crest Limited

Claygate House, Littleworth Road, Esher, Surrey, KT10 9PN

 

Mae hawl gennych chi i wneud cwyn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth unrhyw bryd, awdurdod arolygol materion diogelu data (www.ico.org.uk <http://www.ico.org.uk>). Fodd bynnag, bydden ni’n gwerthfawrogi’r cyfle i fynd i’r afael â’ch pryderon cyn i chi gysylltu â’r ICO felly cysylltwch â ni’n gyntaf, os gwelwch yn dda.

11. Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae hawl gennyn ni i wneud newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn unrhyw bryd.

Diweddarwyd y fersiwn ddiwethaf ar 09 Ebrill 2020.